Page 14 - Gümüşhane MEM - Edergi
P. 14

14  Gümüşhane İl Milli Eğitim Müdürlüğü


      Sosyal Bilimler Lisesinde Atatürk      Kitaplığı'nın Açılışı Yapıldı      Gümüşhane Mareşal Çakmak
      Sosyal Bilimler Lisesine "Atatürk
      Kitaplığı" açılışı nedeniyle prog-
      ram düzenlendi.

      Atatürk, Kültür, Dil ve Tarih Yük-
      sek Kurumu tarafından Sosyal
      Bilimler Liselerine Atatürk Kitaplı-
      ğı oluşturma projesi kapsamında
      ilimiz Gümüşhane Mareşal Çak-
      mak Sosyal Bilimler Lisesine ku-
      rumun yayınlarına ait kitapların
      bağışlanması nedeniyle prog-
      ram düzenlendi.

      Yapılan programda   Atatürk,
      Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kuru-
      mu Atatürk Araştırma Merkezi   Bakanlığımıza, törende Atatürk   kitapları topladıklarını ve bu kü-
      Başkan Yardımcısı Doç.Dr.Güner   Kültür, Dil Tarih Yüksek Kurumu  tüphaneye Prof.Dr. Fuat Sezgin
      Doğan projenin amacından bah-    Atatürk Araştırma Merkezi Baş-  Araştırma Kütüphanesi adını ver-
      setti.               kanlığına şükranlarımı sunuyo-   dikleri, söyledi. Yaklaşık 9.000
      İl Milli Eğitim Müdürü Metin Yal-  rum dedi.              kitaba sahip olan okulumuzda
      çın, Milli Eğitim Bakanlığı, Kültür,  Ayrıca proje kapsamında Gü-  Atatürk, Kültür, Dil ve Tarih Yük-
      Turizm Bakanlığı ve ile Atatürk  müşhane Üniversitesi akade-   sek Kurumunun 1.000 adet kay-
      Kültür, Dil Tarih Yüksek Kurumu  misyenleri öğrencilerle buluştu.  nak kitap bağışı yaparak yakın
      Atatürk Araştırma Merkezi Baş-  Gümüşhane Üniversitesi Rektör   dönem tarihimiz başta olmak
      kanlığı arasındaki iş birliği proto- Yardımcısı Prof.Dr. Bayram NA- üzere Türk tarihi, dili ve kültürüne
      kolü ile düzenlenen Türkiye ge-  ZIR "19.yy Siyasal Olaylar ve Er-  geniş bir kaynağa sahibiz. dedi.
      nelinde Sosyal Bilimler Liselerine  meni Meselesi", Genel Sekreter  Gümüşhane Üniversitesi Rektör
      Atatürk Kitaplığı açılması etkinli- Prof.Dr.Fatih YALÇIN "Dil ve Kül- Yardımcısı Prof.Dr. Bayram NA-
      ğini bugün gerçekleştiriyoruz. Bu  tür" konulu söyleşi gerçekleştirdi. ZIR "19.yy Siyasal Olaylar ve Er-
      çalışmada sadece sosyal bilimler  Okul Müdürü Hamit Tanış, okul-    meni Meselesi", Genel Sekreter
      lisesine özgü bin adet araştırma  da iki kütüphaneye sahip olduk-   Prof.Dr.Fatih YALÇIN "Dil ve Kül-
      kitabının hediye edilmesi üzerine  larını, Z Kütüphanesinde daha   tür" konulu Konferansın ardından
      bir çalışma oldu. Çok değerli ve  çok hikaye, roman ve şiir kitap-   öğrencilerin soruları cevaplandı.
      ihtiyacımız olan kitaplar. Kitapla- larını bulundurduklarını, diğer  Kurdele kesimiyle program sona
      rın bize kazandırılması nedeniyle  kütüphaneye daha çok kaynak    erdi.
      Milli Eğitim Bakanlığımıza, Kültür
   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19